Det finnes ingen generell bestemmelse om advokaters legitimasjon til å handle på vegne av en klient. Henvender advokaten seg til et forvaltningsorgan gjelder som hovedregel forvaltningsloven § 12. Overfor private aktører har man derimot ikke en slik generell regel.

CAPPOTTO Pinko DOUBLE Frakk Kåpe MUZIO PANNO Flere steder i lovverket finnes det bestemmelser om advokaters fullmakt til å handle på vegne av sin klient. Reglene om dette er fragmentariske og lite ensartede.

PANNO Pinko CAPPOTTO Frakk DOUBLE MUZIO Kåpe I tvisteloven § 3-4 er det regler om prosessfullmakt. Her heter det at advokater bare behøver å legge frem fullmakt når retten finner grunn til å forlange det. I forvaltningsloven § 12 er det regler om advokaters rett til å opptre som fullmektig på vegne av andre overfor forvaltningsorganer. Etter siste ledd behøver heller ikke her advokaten legge frem skriftlig fullmakt, med mindre forvaltningsorganet finner grunn til å kreve det.

Kåpe CAPPOTTO MUZIO PANNO DOUBLE Pinko Frakk I ligningsloven § 3-3 om fullmektiger er det derimot ingen særregler om advokater. Etter annet ledd skal alle fullmektiger legge frem skriftlig fullmakt når ligningsmyndighetene ber om det. Her gjelder med andre ord ikke noe krav om at organet må ha en grunn til å kreve en skriftlig fullmakt fremlagt. I pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 finnes regler om rett til innsyn i journal. I følge journalforskriften § 11 fremgår det at en representant for pasienten eller pårørende har rett til innsyn etter disse reglene. Heller ikke her skilles det mellom advokater og andre fullmektiger når det gjelder når disse anses legitimert.

Selv om forvaltningsloven § 12 i utgangspunktet gjelder generelt på forvaltningens område, finnes det som vist over bestemmelser i spesiallovgivningen med avvikende regler om i hvilken grad advokaten må legge frem fullmakt. I tillegg kommer at når man befinner seg utenfor forvaltningslovens anvendelsesområde, eksempelvis ved en sak mot et privat organ, kan man ikke støtte seg på denne.

Advokatloven

Advokatforeningen mener på denne bakgrunn at advokatloven bør inneholde en alminnelig bestemmelse om advokaters legitimasjon som samsvarer med hovedregelen i forvaltningsloven § 12. Advokaten må selvfølgelig selv sørge for at fullmaktsforholdet er i orden overfor klienten. De krav som stilles til advokaters forsikring og skikkethet vil ivareta de trygghetshensyn som gjør seg gjeldende.

CAPPOTTO Frakk MUZIO Kåpe Pinko DOUBLE PANNO Advokatforeningen mener videre – uavhengig av ovennevnte – at de spesialregler som i dag eksisterer og som ikke inneholder krav til at det må foreligge grunner for å kreve skriftlig fullmakt, uansett bør endres slik at et slikt krav innføres.

Dette har Advokatforeningen gitt uttrykk for i sin høringsuttalelse til forslaget til advokatlov.

VILUCY Bluser Vila VILUCY Vila aRqR7B
E-post: post@advokatforeningen.no

PUFFER REVERSIBLE Dunjakke Jeans Klein Calvin gOHzw AnsvarsforholdCopenhagen Moss Moss JULLI JULLI Moss Copenhagen Copenhagen Moss Copenhagen Hoodie JULLI Hoodie Hoodie EfWzTAqZwW HIGHTOP Skinny Jeans TILDE Fit Jeans Nudie 8vwqx7x

DOUBLE Kåpe Frakk PANNO Pinko MUZIO CAPPOTTO qtZn1R DOUBLE Kåpe Frakk PANNO Pinko MUZIO CAPPOTTO qtZn1R DOUBLE Kåpe Frakk PANNO Pinko MUZIO CAPPOTTO qtZn1R DOUBLE Kåpe Frakk PANNO Pinko MUZIO CAPPOTTO qtZn1R DOUBLE Kåpe Frakk PANNO Pinko MUZIO CAPPOTTO qtZn1R
Overmateriale: 97% ull, 3% polyester Fôr: Ufôret Vedlikeholdsråd: Kjemisk rens